Realizowane projekty

"Projekt Mozart"

mozart.jpg

W tym miejscu realizowany jest projekt naukowy w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Współpracy Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej.

"Mozart" jest programem przyjętym w 2012 roku przez Radę Miejską Wrocławia. Jego celem jest wsparcie wrocławskiego rynku pracy poprzez umożliwienie firmom dostępu do intelektualnego potencjału naukowców. Wiedza naukowa wniesiona przez konkretne osoby ze środowiska naukowego prowadzić będzie do rozwoju produktów i usług, wzmacniania potencjału firm i w dalszej kolejności tworzenia nowych miejsc pracy. Wartością dodaną projektu ma być powstawanie nowych programów nauczania inspirowanych praktyką biznesową, które pomogą lepiej przygotowywać absolwentów do wejścia na rynek pracy.

"Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do INNOPOLIS Wrocław"

unia.jpg

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 Oś Priorytetowa 5: Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań"

unia.jpg

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"KNOW-MAN: Zarządzanie sieciami wiedzy w parkach technologicznych"

unia_know_man.jpg

Program INTERREG IV C. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji...

Partner projektu "Zaprojektuj Swój Zysk"

unia_instytut.jpg

Oś Priorytetowa 5: Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

"(R)Ewolucje Firm Akademickich"

logo_kolor_kopia.jpg

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Kreator Innowacyjności

 

Utworzenie Wrocławskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na bazie majątku pozostałego po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007 - 2013 Priorytet nr 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”. Działanie nr 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa.

„Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii na bazie budynku socjalno – administracyjnego przy hali W-7 po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu”


 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007 - 2013 Priorytet nr 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”. Działanie nr 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa.

Projekt „Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej- LIDOX” realizowany w ramach Przedsięwzięcia Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.5  Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.